Lafureidun Aburemei

Waguchi Bungiu, lidan sun fulasu,
Nubi la barueihan woun
Aduguwa la le babuserum
Lidan mua, lidan sun fulasu. (aguyugua la)
Ru ru, ru ru, ru ru…

The Lord’s Prayer

Our Father, God, present everwhere
May your reign come to us. May our
will be done on earth and every where.